SICLUS

SICLUS
Hebr. Shekel, nummus apud Hebraeos argenteus frequens, duplex erat, Siclus Regius, seu communis, quem laicum vocavit Pagninus, et Siclus Sacer seu Sanctuarii, quorum hie τετράδραχμος ille δίδραχμος, fuit. Siclo Sanctuarii communiter insculpta erat ab una parte urna mannae, vel, ut alii volunt, thuribulum Aaronis, cum inscriptione Sheckel Israel: ab altera parte cusa erat virga Aaronis florens, cum verbis, Ieruschalaim hakkedoscha. At postquam Messias incarnatus est, Iudaei conversi ad fidem, faciem Sicli mutantes, in una eius parte expresserunt Christi imaginem, cum literis Gap desc: Hebrew in ore illius et lit. in apice, quae tres literae nomen Iesu efficiebant. In altera parte nihil sculptum habuerunt, praeter verba, quae Latine sic habent: Messias Rex vempt in pace et lux de homine facta est vita: In quibusdam Siclis et inscriptio reperitur, quae sic Latine habet, Deus homo est factus. Usus autem Sicli Sanctuarii erat, in rebus ad sacra pertinentibus: et tales 30. illi argentei (nam Siclos et αργυροῦς seu argenteos, idem sonare notum) quibus Dominum nostrum Iudas prodidit, quibusdam fuisse videntur. Alter, nempe Siclus Regius, tempore Davidis ac Salomonis, habebat insculptam turrim, inter Gap desc: Hebrew et Gap desc: Hebrew, ac infra Gap desc: Hebrew, sic ut tota inscriptio haec verba contineret, Ierusalem Urbs Sanctitatis, ab una parte: ab alteta verba haec, David Rex, et silius eius alomon Rex: eratque in communi vita ustatus. Porro, in minores quoque nummos Siclum divisum fuisse, hinc colligimus, quod Exod. c. 30. v. 13. dimidii Sicli: Nehemiae c. 10. v. 32. trientis Sicli: 1. Sam. c. 9. v. 8. quadrantis Sicli, mentionem fieri videmus. Vide Th. Godwynum de Ritihus Hebr. l. 6. lc. 10. et Waserum de nummis Hebroeorum. Aliquando Siclum dictum esse Staterem, discimus ex Matth. c. 17. v. 27. ubi CHRISTUS ad Petrum, Profectus, inquit, ad mare, mitte hamum, et eum piscem, qui ascenderit primus, tolle: et apertô ore eius invenies Staterem: acceptum illum da eis pro me et te. Erat vero et Siclus aureus, quem Darico Iosephus comparat, quum quando Moses dicit auream acerram decem Siclis aestimatam, Levit. c. 7. v. 14. eam ipse Δαρεικοὺς δέκα δυναμένην, i. e. Daricos decem valentem, pronuntiat. Unde Siclum auri apud Hebraeos didrachmum fuisse, et viginti drachmas Atticas effecisse, patet: id enim pondus ac pretium Darici. Vide Ioh. Frider. Gronovium de Pecunia vet. l. 3. c. 7. Sed et Siclus argenti, monetae Germanicae nomen, occurrit in AnnalibusFrancorum Fuldeusibus A. C. 850. Unus modius de frumento Moguntiaci vendebatur 10. siclis argenti: contracte ex Latino. Licilicus, uti legitur in Glossis antiquis MS. Germanice Sichel. item Anglice, apud Egbertum in Dialogo de Eccl. Institut. p. 98. laudatum Car. du Fresne, qui Siclum huiusmodi valuisse duobus argenteis seu denariis, adnotat. Coeterum, in Musaeo Kircheriano Romae, Siclum Hebraeorum geminum, unum cum urna, et lit. F. in medio (significante siclum integrum) atque virgâ Aaronis et Inser. Schekel etc. alterum literam F. non habentem, sed eius locô Gap desc: Hebrew. h. e. Schekel David, asservari, refert, Georg. de Sepibus in Descript. illius p. 48. Vide quoque supra Semisiclus.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • sicle — [ sikl ] n. m. • XIIe; lat. ecclés. siclus, du gr., de l hébr. chegel ♦ Hist. Poids (de 6 grammes) et monnaie d argent chez les Hébreux. ⊗ HOM. Cycle. ● sicle nom masculin (grec siklos) Poids et monnaie usités dans l Orient ancien. (Il valait de… …   Encyclopédie Universelle

  • siclo — (del lat. «siclus», del hebr. «séqel») 1 m. Unidad de *peso usada entre los babilonios, fenicios y judíos. 2 *Moneda de plata de Israel. * * * siclo. (Del lat. siclus, y este del hebr. séqel). m. Unidad de peso usada entre babilonios, fenicios y… …   Enciclopedia Universal

  • MONETAE usus — excogitari coepit, postquam simplicissimum illud et naturae maxime, teste Aristotele, conveniens Mercaturae genus, quod mericum fiebat permutatione,in desuetudinem abiit. Quia enim alter alterius mercibus non semper opus habebat, Moneta inventa… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Билёвский — (Богумир Гынек, Готфрид Иосиф) чешский проповедник XVII века, родился около половины XVII в. и в 1692 г., поступив в орден иезуитов, сделался священником, но в 1695 году оставил монастырь и был назначен деканом в Писке. Его проповеди были так… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Siclo — de plata de la Primera Guerra Judeo Romana. El siclo (del hebreo séqel) es una antigua unidad monetaria y de peso utilizada en el Oriente Próximo y en Mesopotamia. Generalmente se entiende por siclo una unidad hebrea que tenía diversos val …   Wikipedia Español

  • Sekel — (Siclus, v. med. Siglos, hebr. Schekel). althebr. Gewicht, besonders für edle Metalle, auch als eine Art von Rechnungsmünze dienend, aber seinem Werte nach schwer zu bestimmen: als Silbermünze erst von dem jüdischen Fürsten Simon Makkabäus seit… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Sekel — (Siclus), altbabylon. Münzgewicht, der schwere S. = 16,8 g, der leichte = 8,4 g; dann in ganz Vorderasien gebraucht, bei den Hebräern seit der Makkabäerzeit auch Silbermünze (Silber S., Silberlinge) von 14,5 g. [Tafel: Münzen I, 6] …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Seckel (1), der — 1. Der Sêckel, des s, plur. ut nom. sing. ein bey den ältern Juden übliches Gewicht, welches aber nicht zu allen Zeiten gleich war. Der Seckel zu Christi Zeiten kam, nach dem Ritter Michaelis, mit unserm Lothe überein; dagegen der ältere Seckel… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

  • Sekel — Se|kel 〈m. 5〉 alte hebr., phöniz. u. babylon. Gewichtseinheit, bes. für Gold u. Silber u. damit als Geldwert, 14 bis 16 g; oV Schekel (2) [<lat. siclus <grch. siklos <hebr. sekel „Gewicht; Silbermünze“; zu sakal „wägen“] * * * Se|kel,… …   Universal-Lexikon

  • sicle — (si kl ) s. m. Poids et monnaie des Hébreux. Le poids du sicle équivalait à 6 grammes, et l argent que le sicle contenait à 1 fr. 26. •   La terre que vous me demandez vaut quatre cents sicles d argent, SACI Bible, Genèse, XXIII, 15.    Le sicle… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.